Impresos

Aplicacion xeral
Reservas de espazo na vía pública
Cambio de domicilio en DXT dos permisos de condución e circulación do vehículo
Taxa por ocupación do subsolo, chan e voo da vía pública
Solicitude de participación en probas selectivas para a provisión de prazas vacantes
solicitude de licenza de obras
Solicitude de licenza de loteo urbano
Solicitude de licenza de segregación ou división de terreos
Solicitude de Licenza de Primeira Ocupación
Comunicación previa de obras
Comunicación previa de actividade
Solicitude de licenza para espectáculos públicos e actividades recreativas
Solicitude de licenza para espectáculos públicos e actividades extraordinarias que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles
Solicitude de licenza para a instalación de terrazas exteriores ou públicas anexas ao establecemento
Preaviso de cambio de titularidade de obras
Notificación previa de cambio de titularidade da actividade
Solicitude de licenza de tala de árbores
Autorización para fogos artificiais.
Solicitude de colaboración para actividades culturais