Ordenanzas Municipais

Regulamento de honores

Aprobación definitiva da modificación do Regulamento especial de honores e distincións do Concello de Cambre.

BOP nº 110 de 12/06/2018

Terrazas

Ordenanza reguladora da instalación de terrazas en terreos de uso público

BOP nº 228 de 27/11/2015

Uso do solo e exercicio de actividades e apertura de establecementos.

Ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos de uso do solo e do subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos.

BOP N.º 73 de 21 de abril de 2015.

Bibliotecas municipais.

Ordenanza reguladora do servizo da rede de bibliotecas municipais.

BOP N.º 148 de 6 de agosto de 2014.

Administración electrónica

Ordenanza reguladora da administración electrónica municipal

BOP nº 17 de 27/01/2014

Uso locais municipais

Ordenanza reguladora do uso dos locais municipais de ensaio musical

BOP n.º 142 de 29/07/2013

Inserción socio-familiar

Ordenanza reguladora das medidas de apoio á inserción socio-familiar para persoas que participen no programa de intervención familiar

BOP n.º 180 de 20/09/2013

Modificación: BOP nº 81 de 30/04/2014.
2ª modificación: BOP nº 7 do 13/01/2016.
3ª modificación: BOP nº 136 do 24/08/2020

Publicidade Exterior

Ordenanza reguladora da publicidade exterior no Concello de Cambre

BOP N.º 56 de 21 de Marzo de 2013

Modificación: Ver disposición derrogatoria da ordenaza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos do uso do solo e do subsolo e no exercicio de actividades e de apertura de establecementos.

Protección contra a contaminación acústica

BOP nº. 209 do 04/11/22

Animais Perigosos

Ordenanza municipal reguladora da posesión de animais domésticos e de animais salvaxes en catividade, da licenza para a posesión de animais potencialmente perigosos e do seu rexistro

BOP nº 108 de 13/05/2003

Medio Natural

Ordenanza municipal de protección e defensa do medio natural

BOP nº 33 de 10/02/2000

Limpeza Viaria

Ordenanza reguladora da limpeza viaria e ornato público no Concello de Cambre

BOP nº 271 de 26/11/2005
Modificación: BOP nº 140 do 28/08/2020

Vaos

Ordenanza municipal de vaos para a entrada e saída de automóbiles e reservas de estacionamento

BOP nº 136 de 16/06/2005

Complexo da Barcala e piscinas

Regulamento de funcionamento das instalacións do complexo deportivo da Barcala e piscinas descubertas no Balado e no Temple

BOP nº 279 de 07/12/2005

Actividades do Concello

Ordenanza reguladora da inscrición dos participantes nos programas de actividades do Concello de Cambre, e das condicións do seu desenvolvemento

BOP nº 81 de 30/04/2014

Modificación: BOP nº 112 do 14/06/2016

Uso de instalacións municipais

Ordenanza reguladora da cesión do uso de edificios, locais e instalacións municipais a Asociacións Veciñais

BOP nº 194 de 25/08/2003

Venda ambulante

Ordenanza reguladora da venda ambulante no termo municipal de Cambre

BOP n.º 137 de 19/07/2012

Modificación: BOP nº 7 do 13/01/2016
2ª modificación: BOP nº 38 do 23/02/2018

Texto da ordenanza (modificacións incluídas).

Uso de instalacións deportivas

Ordenanza municipal reguladora do uso de instalacións deportivas do Concello de Cambre

BOP nº 83 de 03/05/2012

Programa Mañanceiro

Ordenanza reguladora da prestación dos servizos contidos no “Programa Mañanceiro”, inscrición e selección dos solicitantes

BOP n.º 270 de 23/11/2004

1ª modificación: BOP n.º 169 de 26/07/2005
2ª modificación: BOP n.º 95 de 28/04/2009
3ª modificación: BOP n.º 190 de 06/10/2014
4ª modificación: BOP n.º 139 de 27/08/2020

Participación Cidadá

Regulamento orgánico de Participación Cidadá

BOP n.º 147 de 3/08/2011

Modificación: BOP nº 81 de 30/04/2014.

Normalización lingüística
Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Cambre

BOP n.º 19 de 24/01/2009

Carné da OMIX

Regulamento para o establecemento e regulación do programa “Carné da OMIX” do Concello de Cambre

BOP n.º 61 de 30/03/2011

Tráfico

Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria

BOP n.º  79 de 29/04/2010

Modificación: BOP n.º 167 de 01/09/2010

Axuda no fogar

Ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar

BOP n.º 216 de 13/11/2013

Modificación: BOP nº 17 de 27/01/2014
Corrección de erros: BOP nº 19 de 29/01/2014
2ª Modificación: BOP nº 125 de 03/07/2014
3ª Modificación: BOP nº 148 de 05/08/2016

Regulamento municipal

Regulamento orgánico municipal

BOP n.º 98 de 29/04/2000

Ordenanza reguladora da protección dos camiños públicos, con motivo da execución de tallas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal

BOP nº 110 do 12/06/2018

Regulamento para a asignación do complemento de produtividade do persoal do Concelo de Cambre

BOP nº 103 do 08/07/2020