Perfil do Contratante

Contratación

Benvido ao Departamento de Contratación do Concello de Cambre.
Facilitámosche a información que necesitas para poxar no noso concello.
Se ten algunha pregunta, por favor póñase en contacto coa seguinte dirección:

Concello de Cambre – Secretaría / Departamento de Contratación
Rúa Adro nº 1
Cambre 15660
Tel: 981 613 128 – Ext. 437
Correo electrónico: contratacion@cambre.org

LICITACIÓNS:

A) Procedementos publicados na Plataforma de Contratación do Sector Público Estatal (procedementos iniciados tras a entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE de 26 Febreiro 2014).

 

 

B) Procedementos publicados na Plataforma de Contratación Pública de Galicia.

 

C) Histórico (até o 31 de decembro de 2011):

CONTRATOS MENORES:

1. Os contratos de importe inferior a 6.000 €, IVE excluído, suxeitos ao Real Decreto Lexislativo 3/2011, publícanse na Plataforma de Contratación Pública de Galicia.

2. Os contratos menores de valor estimado superior a 5.000 €, suxeitos á Lei 9/2017, publícanse na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado.

3. Os contratos menores tramitados a través do sistema “bono de pedido”, cun valor estimado inferior a 5.000 €, adxudicados a partir da entrada en vigor da Lei 9/2017 (artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno):