Documentación Prórroga venda ambulante

As solicitudes de prórroga presentaranse no modelo Anexo I e Anexo II xunto coa documentación que acredite a alta en Facenda no epígrafe correspondente de venda ambulante a alta na Seguridade Social:

A unidade tramitadora resérvase a posibilidade de recabar calquera tipo de documentación complementaria para a correcta xestión do trámite.