Reclamaciones de responsabilidad

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial

Es el procedimiento de solicitud de indemnizaciones por daños de los que se considera responsable al Ayuntamiento de Cambre, motivados por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos.

Quen o pode solicitar?
O interesado ou o seu representante legal.

Documentación a achegar:

• Solicitude facendo constar:
– Día e hora en que se produciu o acto lesivo, lugar o máis exacto posible, forma en que se produciu e causas que, a xuízo do interesado, motivárono.
– Relación dos danos ou lesións sufridas: descrición dos danos causados, tanto si son en bens, coma se son físicos ou psíquicos.
– Valoración dos danos sufridos.

• No caso de que se actúe por representación, deberase aportar, para a súa compulsa:
– DNI orixinal do representante.
– Documento orixinal da escritura pública ou poder notarial que acredite a representación, ou ben, a declaración en comparecencia persoal do interesado ante fedatario municipal ou funcionario en quen delegue.

• Documento de identidade da persoa solicitante:
– Españois: DNI, pasaporte ou permiso de conducir.
– Estranxeiros comunitarios (ou asimilados): NIE (tarxeta de residencia), pasaporte, ou carta de identidade do seu país de orixe, en vigor.
– Estranxeiros non comunitarios: NIE (tarxeta de residencia), pasaporte en vigor.

• Copia do ateigado ou informe policial (si houbéseo).

• Probas testificales e materiais, fotocopias, no seu caso, etc.

• Tratándose de danos en vehículos:
– Copia compulsada do permiso de circulación.
– Copia compulsada do recibo acreditativo do pago do permiso de circulación.

• Copia compulsada da factura de reparación dos danos reclamados.

• Tratándose de lesións físicas:
– Copia compulsada dos partes médicos.
– Informes médicos sobre valoración das lesións e secuelas
– Partes médicos de alta e baixa laboral.

• No caso de que se actúe por representación, deberase aportar, para a súa compulsa polo funcionario do SAC:

Tributo / Prezo público
O trámite é gratuito.

Prazo de presentación
Un ano desde que se produciu o feito ou acto que motivou o efecto lesivo.

No caso de danos de tipo físico ou psíquico ás persoas, este prazo comeza a computarse desde a curación ou desde que se poida determinar o alcance das súas secuelas.

Cando a indemnización proveña da anulación dun acto ou disposición administrativa por unha sentenza (sempre que como consecuencia de dita anulación derívese prexuízo), o dereito a reclamar prescribe ao ano de haberse dictado sentenza definitiva.

Plazo de resolución
O prazo para resolver estes procedementos é de seis meses.

Efectos do silencio administrativo
Negativo.