BORRADOR INICIAL DA ORDENANZA XERAL DE XESTIÓN E RECADACIÓN DOS TRIBUTOS E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO LOCAIS

26 Mai 2022

En cumprimento do disposto pola concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de 25 de maio de 2022 e de conformidade co disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sométese a consulta pública, por un prazo de dez días hábiles a contar a partir do día seguinte ao da exposición, o Borrador da Ordenanza xeral de xestión e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais, co fin de coñecer a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma , e poder efectuar deste modo as modificacións no borrador inicial que se estimen pertinentes, acerca de:

  1. a) Os problemas que se pretenden solucionar coa nova Ordenanza xeral de xestión e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais.
  2. b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
  3. c) Os obxectivos da norma.
  4. d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias

Exposición pública borrador inicial

Taboleiro