Concellerías

Juan González Leirós

Currículo de Juan

Contacto

Atrio 1, Cambre

Oficina técnica urbanismo (sección planeamento)

Atención ao público

Inverno de 9 a 14h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro) de 9 a 13:30 h

Concellería de Urbanismo, Obras e Servizos

URBANISMO:

 A Área de Urbanismo está englobada dentro da Concellería de Urbanismo e Obras do Concello de Cambre. Neste departamento lévanse a cabo todas as actuacións necesarias para a tramitación, instrución, resolución e execución dos procedementos e actos propios da materia urbanística.

Así, a Área de Urbanismo do Concello de Cambre encárgase dos seguintes labores:

 • Xestión e execución das competencias municipais en urbanismo: planeamento, xestión urbanística, intervención administrativa e disciplina urbanística.
 • Plan xeral e planeamento de desenvolvemento: plans parciais, plans especiais, estudos de detalle.
 • Equidistribución e sistemas de actuación.
 • Expropiacións forzosas.
 • Proxectos de urbanización.
 • Licenzas urbanísticas e comunicacións previas urbanísticas.
 • Licenzas de actividade e apertura de establecementos e comunicacións previas de actividade.
 • Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de sustentabilidade financeira.
 • Ordenanzas municipais en materia urbanística e de actividades.
 • Xestión catastral.
 • Licenzas para ocupación do dominio público, a excepción daquelas que impliquen permiso para a venda ambulante.
 • Expedientes de disciplina urbanística, sancionadores e ordes de execución.
 • Declaracións de ruína.
 • Convenios urbanísticos.

OBRAS:

Pola outra banda, como parte da mesma Concellería, a Área de Obras encárgase da realización de todas as obras públicas municipais de maneira integral. Así, entre as súas competencias encóntranse as seguintes funcións:

 • Redacción e dirección técnica dos proxectos de obras en edificios, instalacións e infraestruturas municipais.
 • Programación das obras e proxectos vinculados a infraestruturas, edificios e instalacións públicas municipais.
 • Control, vixilancia e supervisión dos proxectos das obras públicas vinculadas a infraestruturas, edificios e instalacións públicas municipais que se realicen polas empresas contratadas.
 • Recepción e tramitación das propostas ou proxectos de obras vinculadas a infraestruturas, edificios e instalacións públicas municipais que se formulen con respecto das intervencións ou gastos de investimento público.
 • Elaboración de estudos, inspeccións, informes e propostas sobre medidas concretas de actuación no mantemento dos edificios municipais.
 • Supervisión e seguimento das obras públicas, controlando que as actuacións, as certificacións emitidas e os prazos se axusten ao contratado.

Lúa Sanguiñedo Álvarez

Currículo de Lúa

Contacto

Río Barcés 4 (A Barcala) Cambre

(FAX) 981 654 813

Atención ao público

Inverno de 8:30 a 14 h.

Concellería de Benestar Social

Os Servizos Sociais Municipais son o instrumento máis eficaz para garantir a atención das necesidades sociais de toda a poboación de Cambre e previr así que se produzan situacións de desigualdade entre os veciños e veciñas do municipio. A través deles, favorécese a participación, o libre desenvolvemento das persoas, a prevención e/ou atención inmediata ante situacións de necesidade, promovendo o desenvolvemento comunitario.

Desde esta área ofrécese un amplo abano de iniciativas co obxecto de mellorar as condicións de vida dos veciños e veciñas de Cambre e de axudar ás persoas que máis o precisan.

Para conseguilo, a concellería de Benestar Social conta cun equipo técnico profesional no ámbito social co que se busca chegar a toda a poboación de Cambre, e proporcionarlles información, orientación e asesoramento a todos os colectivos (maiores, novos, infancia, familia, mulleres, persoas con diversidade funcional, minorías étnicas, inmigrantes, etc.) . A todos eles ofrécenselles programas, actividades e accións cos que se pretende garantir unha calidade de vida sen excepción para todos os veciños e veciñas do concello.

Daniel Mallo Castro

Currículo de Daniel

Contacto

Atrio nº1 Cambre

Atención ao público

Inverno de 9 a 14h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro) de 9 a 13:30 h

Concellería Seguridade Cidadá, Transformación Dixital e Innovación Tecnolóxica

A área de Seguridade Cidadá marcouse como obxectivo fundamental seguir traballando para conseguir uns niveis excelentes de seguridade para toda a poboación, regular a situación de tráfico no termo municipal, resolver a problemática de aparcadoiro e procurar que os cidadáns e cidadás cumpran coas ordenanzas vixentes para lograr a mellor convivencia posible no concello. Neste senso, a seguridade en Cambre fundaméntase en tres piares fundamentais: a Policía Local, o Servizo de Emerxencias e Protección Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Polo tanto, desde a área de Seguridade Cidadá traballarase en estreita colaboración cos diferentes corpos de seguridade do municipio para cumprir os obxectivos anteriormente sinalados.

Miguel Ángel Gutiérrez Nieto

Currículo de Miguel Ángel

Contacto

Río Barcés 7 bajo (A Barcala) Cambre

Atención ao público

Inverno de 9 a 14h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro) de 9 a 13:30 h

Concellería de Educación e Sanidade

A área de Educación está enmarcada dentro da concellería de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade. En materia educativa, Cambre dispón de institucións públicas e privadas que cobren as necesidades de todos os veciños: escolas unitarias, CEIPs (Centros de Educación Infantil e Primaria) e dos IES (Institutos de Educación Secundaria e Bacharelato), ademais de asociacións que dedican o seu esforzo a atender necesidades educativas dos seus asociados.

A competencia e responsabilidade do Concello en materia educativa é a do mantemento dos seus centros escolares públicos de Educación Infantil e Primaria, de forma que coa política de intervención municipal de mellora e de dotación de infraestruturas e equipamentos nos centros escolares consigamos ter nas mellores condicións posible as nosas escolas. Ademais, ofértase unha grande cantidade de programas educativos a todos os niveis para completar a formación dos nosos veciños en especial os que teñen idade escolar.

Os labores que se levan a cabo desde a área de Educación son os seguintes:

 • Vixilancia e cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperación coas administracións educativas na obtención dos terreos necesarios para a construción dos novos centros docentes. Así mesmo, vixilancia en materia de conservación e mantemento dos edificios de titularidade municipal destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial, dando conta aos concelleiros responsables da área de Servizos e Xuventude para os efectos oportunos.
 • Utilización dos equipamentos educativos, así como os programas e servizos que se veñen desenvolvendo ou que se poidan desenvolver a teor do establecido na Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, no acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia do 25 de febreiro de 2015 no artigo 7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
 • Xestión de políticas de medio ambiente: educación ambiental, investigación e avaliación, voluntariado ambiental, posta en valor e defensa dos espazos naturais. Deseño, posta en marcha, apoio, promoción e divulgación de plans e accións de sensibilización e concienciación.

Polo outro lado, os labores que se levan a cabo desde a área de Sanidade son os seguintes:

 • No campo da sanidade os centros públicos de saúde, tendo en conta o establecido para tal efecto na Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local e Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro.
 • Colaboración coa Consellería de Sanidade para coordinar e trasladar posibles melloras nos centros médicos do municipio.
 • Posta en marcha de accións e iniciativas de sensibilización e concienciación para a mellora da saúde e da calidade de vida dos veciños e veciñas do municipio.
 • Mantemento dos centros de saúde sitos no termo municipal.
 • Posta en marcha de accións informativas e/ou de sensibilización para promover hábitos saudables entre os veciños e veciñas de Cambre.

David López Saborido

Contacto

Río Barcés 8 baixo (A Barcala) Cambre

Atención ao público

Inverno de 9 a 14h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro) de 9 a 13:30 h

Concellería de Cultura

A concellería de Cultura está englobada dentro da concellería de Cultura, Deportes e Xuventude do Concello de Cambre.

Dende a mesma e en estreita colaboración cos axentes culturais do municipio eláborase a proposta cultural municipal: ampla, variada e orientada a todos e todas.

As diferentes accións que se desenvolven dende esta área son as seguintes:

• Elaboración dunha programación cultural periódica, estable e orientada aos diferentes grupos de idade e emprazada nos distintos espazos culturais dos que dispón o Concello.

• Organización e coordinación de exposición, xornadas e concursos de carácter cultural adaptados tanto á tradición coma aos gustos e intereses da población en xeral.

• Coordinación da rede de bibliotecas municipal así como a organización de programas e actividades de animación que contribúan á creación e mantemento do hábito lector.

• Organización e coordinación de espectáculos públicos axeitados a cada época do ano e dos eventos culturais máis representativos do noso Concello.

• Colaboración e asesoramento para que as diferentes asociacións poidan organizar e desenvolver as festas parroquiais.

Ana Rodríguez López

Contacto

Río Barcés 6 bajo (A Barcala) Cambre

Atención ao público

Inverno de 9 a 14h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro) de 9 a 13:30 h

Concellería de Deportes, Xuventude e Educación

A concellería de  Deportes, Xuventude e Educación encárgase de coordinar todas as actividades xuvenís e deportivas que se levan a cabo no concello ao longo de todo o ano, así como da xestión dos locais e instalacións municipais que se utilizan para levalas a cabo. Esta área é a responsable, así mesmo, da organización de actividades e eventos de dinamización da xuventude.

As liñas básicas de actuacións que se acometen desde esta concellería son as seguintes:

 • Posta en marcha dunha programación cultural periódica, estable, segmentada por grupos de idade, variada e plural nos distintos espazos culturais dos que dispón o termo municipal.
 • Organización e coordinación de exposicións culturais de xeito periódico, estable e segmentadas por grupos de idade, variadas e plurais nos distintos espazos culturais dos que dispón o termo municipal.
 • O mantemento destes espazos, a dotación de equipamento técnico e a posta en marcha de novas instalacións.
 • Coordinación da rede de bibliotecas municipal e organización de programas e actividades de animación que promovan a lectura.
 • Organización e coordinación de diferentes espectáculos públicos ao longo de todo o ano.
 • A organización das festas municipais e colaboración e asesoramento para a obtención da autorización municipal e o desenvolvemento das festas parroquiais.
 • Planificación, coordinación e supervisión constante de todas as actividades deportivas que se levan a cabo no concello de Cambre ao longo de todo o ano.
 • Posta en marcha das políticas e medidas necesarias para fomentar a práctica deportiva a todos os niveis e entre todos os rangos de idades.
 • Achegar as infraestruturas deportivas aos veciños e veciñas e poñelas á súa disposición e popularizar a práctica deportiva entre todos os cidadáns do municipio.
 • Coordinación e posta en marcha de cursos e escolas deportivas ao longo de todo o ano. Estas iniciativas desenvolveranse de xeito periódico e estable, e estarán segmentadas por nivel deportivo e por idade.
 • Relación e coordinación constante cos distintos clubs e asociacións deportivas para colaborar de xeito constante con eles e para organizar actividades conxuntas que redunden no beneficio de todos os veciños e veciñas do municipio.
 • Darlle información e asesoramento de xeito constante á xuventude.
 • Organización e coordinación de actividades de ocio e tempo libre para a xuventude.
 • Xestión da utilización de instalacións e equipamentos culturais e deportivos.
 • Apoio técnico para a realización de actividades e outros proxectos das asociacións xuvenís do concello. Asesoramento e axuda na constitución de asociacións xuvenís.
 • Darlle información e asesoramento á mocidade, a través dos servizos de información xuvenil municipais,
 • Organización e coordinación de actividades de ocio e tempo libre para a mocidade, a través de programas específicos e da dinamización das casas de xuventude.
 • Apoio técnico para a realización de actividades e outros proxectos das entidades xuvenís do concello.
 • Asesoramento e axuda na constitución de asociacións xuvenís.
 • Ser unha canle de comunicación aberta entre o concello e a poboación xuvenil

Ramón Boga Moscoso

Currículo de Ramón

Contacto

C/ Atrio s/n

Concellería de Turismo e Patrimonio

A concellería de Turismo e Patrimonio está englobada dentro da concellería de Presidencia, e encárgase, con carácter xeral, da xestión do patrimonio municipal. É dicir, de todos os bens do Concello que conforman o seu patrimonio. Así mesmo, este departamento é o responsable da posta en marcha e da xestión de políticas e proxectos municipais que impulsen a actividade turística.

Polo tanto, desde Patrimonio desempéñanse os seguintes labores:

 • Xestión das políticas municipais en materia de promoción da actividade turística municipal.
 •  Xestión do Museo Arqueolóxico de Cambre.
 • Mantemento e conservación de edificios e instalacións municipais.
 • Xestión patrimonial: inventario de bens, dereitos e obrigas, administración e defensa do patrimonio municipal.
 • Reclamacións por danos causados nos bens integrantes do patrimonio municipal.
 • Responsabilidade patrimonial.

Por outro lado, as funcións que se desenvolven desde Turismo son as seguintes:

 • Planificar as actividades da concellería de Turismo nas vertentes de promoción e mellora do produto e dos recursos turísticos do municipio.
 • Coordinación con outros servizos municipais, administracións e empresas do sector turístico tanto para a actualización constante da información turística, como para a promoción de Cambre como destino turístico.

Diego Alcantarilla Rei

Currículo de Diego

Contacto

Rúa Wenceslao Fernandez Florez bajo (15660) Cambre

Atención ao público

Inverno de 9 a 14h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro) de 9 a 13:30 h

Concellería de Desenvolvemento Local

A concellería de Desenvolvemento Socioeconómico busca promover a creación de emprego, fortalecer o tecido socioeconómico e o desenvolvemento do municipio. Así mesmo, esta área encárgase da revitalización das feiras municipais. Polo tanto, os labores que se desempeñan desde esta concellería son os que a continuación se especifican:

 • Xestión dos plans de formación, emprego, programas e proxectos de cooperación con organismos públicos que se veñen desenvolvendo ou que se poidan desenvolver.
 • Relacións cos axentes sociais, emprendemento e potenciación da vida económica local, fixación dos obxectivos e desenvolvemento de proxectos para a promoción de actividades económicas do concello que se veñen desenvolvendo ou que se poidan desenvolver.
 • Facilitar o acceso a un posto de traballo ós nosos veciños, a través da mellora na súa formación, a busca activa de emprego e o autoemprego.
 • Posta en marcha de medidas e iniciativas que sirvan para potenciar as feiras municipais.
 • Creación de novos itinerarios formativos para la cualificación profesional adaptados ás necesidades reais dos veciños e veciñas do municipio.

María Dolores Pan Lesta

Currículo de María

Contacto

C/ Atrio s/n

Concellería de Economía, Facenda e Réxime Interior

Dende a área de Economía, Facenda e Réxime Interior xestiónase todo o relativo ás contas municipais, tanto aos ingresos como aos gastos así como o control e fiscalización interna da xestión económica, financieira e orzamentaria.

Ademais de xestionar os recursos económicos da administración local, esta área engloba o departamento de contratación local e central de compras do Concello de Cambre así como a xestión do persoal municipal e a coordinación do funcionamento da administración municipal.

Área de Economía e Facenda

Devolución de ingresos indebidos
Certificado de IBI, IAE e IVTM
Impostos e sancións

Patricia María Parcero Quiñoy

Currículo de Patricia

Contacto

C/ Atrio s/n

Concellería de Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade

A área de Medio Ambiente e Mobilidade está enmarcada dentro da concellería de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade. Esta área encárgase da xestión de políticas e proxectos vinculados con esta temática medioambiental e con asuntos de transporte e mobilidade no municipio.

Por un lado, desde Medio Ambiente lévanse a cabo as seguintes funcións:
• Posta en marcha de iniciativas e actividades de educación ambiental, investigación e avaliación e voluntariado ambiental.
• Posta en marcha de medidas que sirvan para promover o coidado do medio ambiente e dos espazos naturais do municipio.
• Deseño e posta en marcha, apoio, promoción e divulgación de plans e accións de sensibilidade e concienciación sobre o coidado do medio ambiente.
• Xestión de espazos naturais e da auga, entre outras temáticas.
• Promoción da actuación municipal conxunta para conseguir un desenvolvemento sustentable.
• Control da xestión de residuos urbanos.
• Posta en marcha de plans de optimización de recursos naturais e eficiencia enerxética.
• Posta en marcha de accións para o coidado e protección animal.

Por outro lado, desde Mobilidade lévanse a cabo as seguintes funcións:
• Planificación en materia de mobilidade e accesibilidade urbanas.
• Avaliación de medidas de desenvolvemento do Plan de Transporte de Galicia.
• Control do transporte metropolitano e urbano.

Concellería de Desenvolvemento Asociativo

A concellería de Desenvolvemento Asociativo está englobada dentro da concellería de Presidencia, e ten como obxectivo primordial articular e incrementar a participación das diferentes entidades e asociacións de Cambre na vida colectiva do municipio. Desde esta concellería apóstase por involucrar a todas estas entidades e organismos no día a día do Concello de Cambre.

Baixo esta premisa, a concellería de Desenvolvemento Asociativo lévanse a cabo os seguintes labores:

 • Promoción de recursos e ferramentas para a posta en marcha de iniciativas e/ou proxectos que favorezan o desenvolvemento asociativo.
 • Actuacións de información, asesoramento e colaboración coas asociacións de colectivos do municipio.
 • Mantemento dos espazos municipais e dotación de equipamento técnicos, así como a posta en marcha de novas instalacións.
 • Posta en marcha de programas de dinamización social dirixidos a incrementar o asociacionismo.
 • Canalización e xestión de peticións, queixas, suxestións e informacións de colectivos e asociacións formuladas a servicios e/ou departamentos municipais.
 • Xestión do uso de locais polas asociacións veciñais e pola cidadanía.