Declaracións anuais e relativas a variacións respecto do consignado na declaración durante o período de mandato

Declaración de bens e actividades