Datos facturación

Tramitación de facturas
Quen o pode solicitar?
Calquera persoa física ou xurídica, provedora ou contratista do Concello, por ela mesma ou a través de representante.

Documentación a achegar
Factura. As facturas e as certificacións de obra expedidas polos provedores ou contratistas presentaranse no Rexistro Xeral de Documentos do Concello, e deberán conter, como mínimo, os datos seguintes:
a. Datos identificativos do Concello: nome e NIF.
b. Datos identificativos do provedor ou contratista: nome e NIF ou DNI, ou NIE.
c. Número e data da factura ou certificación de obra.
d. Descrición abondo da subministración ou do servizo prestado.
e. Servizo ou departamento municipal que efectuou o encargo.
f. Vale de pedido.

Factura electrónica
Oficina Contable Órgano Gestor Unidad Tramitadora

GE0002418 INTERVENCIÓN LA0004868 ALCALDÍA LA0004869 CONCEJALÍA DE HACIENDA

Otros datos de interés:
NIF: P1501700G
Domicilio: C/ Atrio, 1 – Cambre 15660 – A Coruña
Otros: si fuese posible unir formato pdf de la factura