Iniciativas de apoio ás actividades culturais das entidades sen fin de lucro:

• Convocatoria de subvencións municipais para actividades/inversións en materia de cultura e festas.
• Convenios de colaboración en materias específicas anuais para o desenvolvemento de programas/inversións.
• Cesión de espazos e material á entidades sen fin de lucro segundo establece a Ordenanza reguladora de cesión de locais.