Planes Urbanísticos en tramitación

Modificación puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento de Cambre referente á localización de diversas edificacións e actividades

  • Proxecto de aprobación provisional