Programa mañanceiro

– ¿Qué é?
É un programa de conciliación da vida laboral e familiar no que se leva a cabo a proteción, vixianza e almorzo dos escolares nos centros públicos de Educación Infantil e Primaria do municipio de Cambre.
Este servizo préstase a primeira hora da mañá, antes do comezo das clases.

Condicións do programa
O Mañanceiro comeza, cada curso escolar, en setembro (o primeiro día da clase) e remata en xuño (o último día de clase). Será de luns a venres segundo o calendario escolar correspondente, dende as 7:30 h ata o comezo das clases, que varía según o centro escolar.
Hai monitores/as especializados/as que fan actividades de tempo de lecer co alumnado. Ademais, se o solicitan, se lles serve o almorzo.
O/A participante poderá solicitar o servizo para todo o curso en mes completo, ou días soltos. Tamén por meses ou días soltos (puntuais, 12 como máximo). Terá preferencia o participante que o solicite para todo o curso en mes completo.
Para poñelo en marcha terá que haber un mínimo de 13 persoas inscritas por centro (nos centros escolares de dúas liñas) e de 6 (nos centros escolares dunha liña), que solicite o programa para todo o curso escolar.

Dirixido a:
Escolares de Educación Infantil e de Educación Primaria dos centros escolares de Cambre.

Requisitos:
Estar empadroado/a no Concello de Cambre.(As persoas non empadroadas poderán asistir se hai prazas baleiras)
Estar matriculados/as nun centro escolar de Educación Infantil e Primaria do Concello de Cambre.
Reducións:
– o 50% según a situación de desemprego dun dos/das seus/súas proxenitores/as e o 100% se están os/as dous/dúas. Para aplicar esta redución deberase achegar copia da tarxeta de demandante de emprego.
– O 50% da tarifa no caso de familias numerosas cun/cunha participante, o 60% no caso de dous/dúas participantes, o 70% en caso de tres participantes, o 80% en caso de catro participantes, o 90% en caso de cinco participantes e o 100% en caso de 6 participantes ou máis. A porcentaxe que corresponda aplicarase a cada un/unha dos/das participantes. O/a solicitante deberá achegar copia do título de familia numerosa.
– o 100% do servicio a familias monoparentais. O/a solicitante deberá achegar copia do libro de familia e da documentación que xustifique a dita situación (enténdese por familia monoparental según o establecido no artigo 13 da Leí 3/2011 de 30 de xuño de apoio á familia e á convivencia de Galicia).
– o 100% do servicio a familias con fillos/ as con discapacidade en idade escolar. O/a solicitante deberá achegar copia do certificado de minusvalía.
– o 100% do servicio a familias que acheguen informe emitido polos Servicios Sociais do Concello de Cambre para o que o/a solicitante deberá indicalo no formulario de solicitude.

  Prazo e lugar de inscrición:
O prazo de presentación das solicitudes é aproximadamente do 15 de xuño ao 15 de xullo de cada ano. Se quedan prazas baleiras poderá apuntarse ao longo do curso.
A presentación da solicitude de inscrición será preferiblemente vía telemática a través da sede electrónica do Concello de Cambre.
Senon presentándoa físicamente en calquera dos rexistros de entrada municipais para o que deberá solicitar cita previa:
– ou pola páxina web municipal.
– ou chamando ao nº de teléfono 981 61 31 28

Tarifas:
Son as aprobadas polo Pleno municipal logo da adxudicación do contrato deste servizo.
– Documentación a presentar:
– No prazo de solicitude deberá presentar o formulario de solicitude ( pódese descargar na página web do Concello de Cambre) e achegando se é o caso:
– A documentación necesaria para xustificar a redución solicitada sobre a tarifa estabrecida.
– Informe médico onde se recolla a intolerancia alimenticia que presente o/a alumno/a ou calquera outra situación ou particulariedade.
– Certificado de minusvalia do/da participante.
– Se hai más solicitudes que prazas no prazo de presentación de solicitude:
– A documentación que ven reflectida na ficha de inscrición do Programa Mañanceiro.