As empresas que instalen placas solares terán unha bonificación do 50% sobre o imposto de construción

28 Xan 2023

O Concello aprobou, no pleno do xoves, unha modificación da ordenanza fiscal número 4, reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras. Entre os cambios, o goberno local introduciu unha importante novidade con respecto ao documento anterior: unha bonificación do 50% para aquelas empresas que instalen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar. Como explicou a concelleira de Economía, Facenda e Réxime Interior, María Pan Lesta “este cambio vai da man da nosa aposta polas enerxías renovables e a independencia enerxética, un compromiso que vimos demostrando coa implantación das luces LED en Cambre, O Temple, A Barcala e no polígono do Espírito Santo, así como co proxecto que se vai realizar nos Campóns, que vai supor a creación dunha rede de autoconsumo na cuberta da instalación”.

Ata o de agora, a ordenanza fiscal contemplaba esta mesma bonificación do 50% para as vivendas que realizasen unha obra para colocar placas solares. Co cambio, o abanico amplíase, facendo que esta dedución sexa tamén extensible ás compañías.

A maiores, a ordenanza fiscal experimenta outras dúas modificacións. A primeira delas está relacionada co anexo de obra menor no que se recollían os materiais, tipos de obras e os seus prezos. Este apartado eliminouse coa revisión da ordenanza, entendendo que poden seguir xurdindo novas tipoloxías no sector, tal e como pasou desde a elaboración do documento. O tipo de gravame manterase, como ata o de agora, no 3%. A segunda modificación ten que ver co anexo de obra maior, no que se actualizaron os prezos medios en consonancia coa subida real que se produciu desde a última actualización da ordenanza. Estes baremos aplicaranse sempre que o orzamento presentado pola persoa interesada sexa interior ao prezo de mercado.

O novo texto expoñerase ao público no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello durante un prazo de 30 días hábiles (contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no BOP).

Tamén che pode interesar