Funcións Policía Local

A policía local realiza patrullas diarias por todas as parroquias do municipio para previr a comisión de feitos delituosos. Encárgase da disciplina e regulación do tráfico principalmente nos accesos aos centros escolares, así como da vixilancia das zonas de parkin Express e do cumprimento das ordenanzas municipais.

De acordo co disposto no artigo 53 da Lei de Forzas e Corpos de Seguridade, son funcións dos Corpos de Policía Local as que se indican:

a.- protexer ás autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións.
b.- ordenar, regular, sinalizar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia en chan urbano legalmente delimitado, de acordo co establecido nas normas de tráfico e seguridade viaria.
c.- instruír ateigados por accidentes de circulación no ámbito da súa competencia dentro do chan urbano legalmente delimitado.
d.- policía administrativa, no relativo ás ordenanzas, bandos e demas disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia.
e.- participar nas funcións de policía xudicial, na forma establecida na normativa vixente.
f.- a prestación de auxilio, nos casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas leis, en canto á execución dos plans de protección civil
g.- efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delituosos no marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade.
h.- vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa policía de Galicia na protección de manifestacións e no mantemento da orde en grandes concentracións humanas, cando sexan requiridos para iso.
i.- cooperar na resolución de conflitos privados cando sexan requiridos para iso.
j.- calquera outra función en materia de seguridade pública que, de acordo coa lexislación vixente, lles sexa encomendada.