PLAN AFD

O Plan AFD, Accións Formativas para persoas Desempregadas, é a formación que convoca a Xunta de Galicia, como autoridade competente, dirixida aos traballadores en situación de desemprego e inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).

Esta formación é conducente ós “Certificados de Profesionalidade”, que permiten a acreditación oficial das competencias profesionais dunha ocupación.

Onde se imparte esta formación

Esta formación impártese en centros colaboradores acreditados, como é o caso do Centro de Formación do Concello de Cambre. 
Cada centro colaborador está acreditado para impartir unhas determinadas especialidades formativas, en función das súas instalacións e medios técnicos.
A Xunta de Galicia convoca e aproba cada anualidade ós seus centros acreditados as especialidades formativas con maiores perspectivas laborais en cada comarca.

Quén pode participar nesta formación dos certificados de profesionalidade

Poden participan as persoas desempregadas inscritas no SPEG, que ademais cumpran cos requisitos de acceso esixidos para o certificado de profesionalidade da especialidade solicitada. 

Os requisitos de acceso a un certificado de profesionalidade dependen do nivel de cualificación que se esixa en cada caso, atendendo o seu nivel de complexidade, de acordo cos seguintes niveis: 

Nivel 1: Non esixe requisitos académicos nin profesionais, aínda que se han de posuír as habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan a aprendizaxe.

Nivel 2: Débese cumprir con algún dos seguintes requisitos:

 • Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 2.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou superar as probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
 • Ter superado as competencias clave de nivel 2. 

Nivel 3: Débese cumprir con algún dos seguintes requisitos:

 • Título de Bacharel.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 3.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
 • Ter superado as competencias clave de nivel 3.

Máis información sobre os certificados de profesionalidade

Programación Actual

PENDENTE DE APROBACIÓN

 

?¿?¿¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿??¿?¿??¿?¿? 

Especialidades formativas homologadas no Concello de Cambre

Actualmente o Centro Municipal de Formación do Concello de Cambre conta coas seguintes especialidades formativas dos certificados de profesionalidade homologadas pola Xunta de Galicia.

 

CÓDIGO

ESPECIALIDADE.

NIVEL

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

3

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

2

ADGG0208

Actividades administrativas en relación co cliente

2

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

2

FMEC0110

Soldadura con electrodo revestido e TIG

2

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG

2

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

2

IFCI17

Técnico en software ofimático

2

IFCT0109

Seguridade Informática

3

IFCT0209

Sistemas Microinformáticos

2

IMAI0108

Operacións de fontanería e calefación – climatización doméstica

1

SSCB0109

Dinamización comunitaria

3

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio

2

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

2