Programas de subvencións municipais

Bolsas de estudo.

Axudas ás familias de Cambre que cumpran determinados requisitos, sendo subvencionables os gastos derivados da compra de libros de texto, material escolar e uniformes escolares segundo o curso ao que lle corresponda:

– Alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil: Libros de texto, material escolar e uniformes escolares (de ser o caso) ou vestiario destinado á escolarización.

– Alumnado de Educación Primaria: uniformes escolares (de ser o caso) ou vestiario destinado á escolarización.

– Alumnado de Bacharelato, Formación Profesional e Educación Secundaria de Adultos: Libros de texto e material escolar.

Poderán solicitalas as familias que cumpran os seguintes requisitos:

-Estar empadroado/a no Concello de Cambre con anterioridade á presentación da solicitude desta axuda (polo menos o alumno cun dos proxenitores).

-Estar matriculado/a nun centro escolar público no curso escolar obxecto da convocatoria, para o curso para o que solicita a bolsa.

-Convivir co/a solicitante da bolsa.

-Pertencer a unha unidade familiar cunha renda per cápita anual igual ou inferior a 10.000,00 euros.

-Presentar a solicitude da axuda no prazo establecido en modelo normalizado ao efecto, e achegar toda a documentación requirida.

-Non estar incurso en ningunha das causas de incompatibilidade ou prohibición para ser beneficiario de axudas segundo o disposto no artigo 13 da Lei xeral de Subvencións.

– Prazo e forma de inscrición:

O prazo de inscrición terá lugar antes do inicio do curso escolar.

A forma de inscrición: a presentación da solicitude de inscrición será preferiblemente vía telemática a través da sede electrónica do Concello de Cambre.

Senon presentándoa físicamente en calquera dos rexistros de entrada municipais para o que deberá solicitar cita previa:

  • ou pola páxina web municipal.
  • ou chamando ao nº de teléfono 981 61 31 28

Subvención municipal para ANPAs e centros escolares de Cambre

 O Concello de Cambre covoca anualmente unha subvención en concurrencia competitiva dirixida ás ANPAs e os centros escolares de Cambre para axudarlles económicamente co desenvolvemento de actividades de carácter educativo, deportivo e cultural nos seus correspondentes centros escolares.

Convenios coas ANPAs dos CEIPs de Cambre

O Concello de Cambre asina anualmente un convenio de colaboración coas ANPAs dos CEIPs de Cambre para a xestión das actividades extraescolares no seu centro, por medio do cal se financia a xestión do programa de actividades, o desenvolvemento das actividades, o material que adquiran para as mesmas e o transporte dos/das participantes en tales actividades.