Tarefas propias da sección de obras e servizos

Proxectos e Obras Civís.

Estudo e planificación das obras a executar polo concello, ben sexa a cargo do orzamento municipal, ben subvencionado por outra administración pública ou ben mediante financión mixta. Elaboración de proxectos técnicos de obras civís e tramitación destes ata a súa contratación (conformar proxectos, informes preceptivos, actas, .etc)

Dirección e Coordinación de obras.

Levar a dirección de obra e/ou a coordinación de seguridade e saúde das obras executadas polo concello.

Responsable do contrato de obras, suministros e servizos.

Responsables dos contratos nos contratos que teñen por obxecto a ejecución de obras, servizos ou suministros da rama de ingeniería.

Programas Supramunicipais e convenios asinados con outras administracións públicas.

– Xestión a nivel municipal, de Programas Supramunicipais e convenios asinados con outras administracións públicas, que se convocan e asinan cada ano (Programa de obras e servizos (POS), Programa Extratéxico de Infraestruturas non Medio Rural (PEIM), Convenio de Tratamentos Preventivos da Consellería de Medio Rural, entre outros): Desde a Sección de Servizos realízanse as xestións e trámites administrativos necesarios para cumprir coas bases/cláusulas de devanditos programas/convenios.

– Estudo, xestión e tramitación doutras subvencións: Por parte da Sección de Servizos, realízase un estudo das subvencións convocadas por outras administracións, mediante a consulta diaria dos boletines oficiais. Unha vez publicada unha subvención realízanse as xestións e trámites oportunos tendentes a solicitar, xestionar e xustificar ditas subvencións (a maior parte, convocadas pola Consellería de Economía e Industria) así como para a contratación dos proxectos subvencionados.

Mantemento das infraestructuras urbanísticas de todo tipo e de servizos municipais. Elaboración e valoración dos Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) dos servizos contratados, informes de resolución con proposta de adxudicación en base ao PPTP e ao Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP):

– Servizo de Limpeza Viaria.
-Servizo de Limpeza de edificios municipais.
– Ciclo integral do auga (mantemento de instalacións de abastecemento e saneamento de augas fecais e pluviais).
– Mantemento de Parques e Xardíns.
– Mantemento das instalacións de alumeado público dependentes do concello de Cambre.
– Arcos luminosos para as festas de Nadal.
– Servizo de mantemento de extintores e BIES.
– Mantemento preventivo das instalacións de calefacción e climatización propiedade do concello de Cambre.
– Mantemento de ascensores e aparellos elevadores instalados en escaleiras de edificios e locais municipais.
– Roce de camiños municipais.
– Servizo de desratización, desinfección e desinsectación.
– Outros

– Seguimento de todos os servizos e suministros municipais. Compróbase o cumprimento dos requisitos esixidos nos pliegos e realízase o seguimiento na prestación do servizo, atendendo ademais, ás posibles queixas/ reclamaciones presentadas respecto diso.

Xestión dos consumos e facturación dos subministros de titularidade privada que se prestan como usuario ao Concello de Cambre (gas, electricidade, etc.).

Xestión dos trámites de cambios de titularidade do subministro de enerxía eléctrica cando unha instalación cédese ao concello por parte de urbanizacións ou outras administracións públicas.

Relación con outras administracións: Administración Estatal, Administración Autonómica e outras Administracións Locais.

Coordinación de actuacións realizadas por outras administracións ou organismos públicos no término municipal de Cambre (adecuación de estradas provinciais ou autonómicas por parte da Diputación, Xunta ou Estado; Proxectos de eliminación de pasos a nivel por parte de ADIF, coordinación coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, coordinación con Augas de Galicia. etc.)

– Informes-Alegacións sobre Infraestructuras que afecten ao Término Municipal (AVE, Vía ártabra, Canalización Río Mero) e cuxo promotor sexa outra administración.

Mantemento elemental de infraestructuras municipais por medios propios, a través da Brigada Municipal de obras.

– Pavimentacións de escasa entidade de camiños municipais (actualmente están codificados provisionalmente 400 camiños aproximadamente) con zahorra e/ou con aglomerado asfáltico.
– Pequenos arranxos de beirarrúas municipais con baldosa hidráulica.
– Pequenas señalizacións, tanto horizontais como verticais para mellorar a seguridade viaria.
– Mellora do acceso de pasos de peóns.
– Pequenos entubados de cunetas para mellorar o drenaxe e a seguridade viaria.
– Rozamento de maleza e corte do céspede en terreos municipais.
– Limpeza de cunetas dos camiños municipais da zona rural.
– Limpeza de sumidoiro de augas pluviales das rúas da zona urbana.
– Colocación de distinto mobiliario urban (bancos, papeleras, barandillas, marquesinas, espellos, sinais, etc)

Informes a empresas suministradoras de servizos cuxa titularidad é privada.

– Informes relativos aos servizos afectados (que infraestructuras municipais poden estar afectadas pola ejecución da obra como abastecemento, saneamiento, pluviales, ou rede pública de alumeado) pola execución dunha obra por parte dunha empresa suministradora (Telefónica, Fenosa, R,?).

Atención de solicitudes, reclamacións, queixas e denuncias relativas ás obras, suministros ou servizos municipais.