Tarefas vinculadas ao área de urbanismo

Urbanizacións

Emisión do correspondente informe técnico relativo aos proxectos de urbanización, supervisión de proxectos, impoñendo os condicionantes técnicos respecto dos servizos urbanísticos (abastecemento, saneamento, alumeado, viales, beirarrúas, aparcadoiros, parques e prazas) e o aval necesario para garantir a ejecución das obras.

Emisión do informe sobre a recepción de obras urbanizadoras e devolución do aval depositado previamente para garantir a ejecución das obras.

Licenzas de primeira ocupación de edificacions illadas

Emisión do correspondente informe técnico relativo ás conexións de abastecemento e saneamento coas redes municipais.

Ordes de ejecución

Realízanse os traballos de inspección necesarios e os correspondentes informes técnicos relativos ao cumprimento da lexislación vixente en materia de medioambiente no que se informa sobre o estado de mantemento da masa vegetal das leiras ou terreos obxecto de denuncia, así como as medidas previstas para a corrección da situación denunciada.

Licenzas por uso especial ou aprovechamiento privativo (vados, reservas de estacionamiento para carga e descarga)

Emisión do correspondente informe técnico relativo ao cumprimento da ordenanza de vados. No caso dos vados emítense dous informes pola sección de servizos, un indicando como deben sinalizar o vado e os metros de vado concedidos, e outro informe no que se indica si a señalización do vado realizada polo peticionario da licenza, é correcta ou non.

Licenzas de Actividade

O desenvolvemento dunha actividade comercial, industrial ou de servizos estará suxeito á presentación dunha comunicación previa ou unha declaración responsable no Concello de Cambre, excepto nos casos nos que se requira que se solicite e obteña unha licenza de apertura ou de actividade con carácter previo.

Desde esta sección estúdase a documentación aportada polo solicitante respecto das condicións salubridade, seguridade e protección medioambiental e as súas medidas correctoras.

Licenzas para actividades recreativas (atraccións de feiras)

Emisión do correspondente informe técnico relativo á documentación obrante no expediente, respecto ao cumprimento da normativa técnica en vigor (salubridade, seguridade e protección medioambiental) e as súas medidas correctoras.