Cesión temporal e excepcional do posto feiras

As persoas autorizadas polo Concello para exercer a venda ambulante nas feiras de Cambre e o Temple poderán CEDER de forma excepcional e con carácter temporal a autorización do seu posto a outro vendedor ambulante  presentando o impreso Cesión temporal e excepcional de posto Anexo VI, asinado polo titular e pola persoa en cesión, debidamente xustificado e motivado.