Tramitación venda ambulante

Presencial

Nas oficinas de rexistro do Concello de Cambre.

Telemática/online

A través da Sede Electrónica do Concello de Cambre

Para tramitar online, é necesario conectarse cun certificado dixital, o DNI electrónico ou a “Cl@ve”  (click ir a pag web concello sobre  a Sede)

            Pasos a seguir .

 Información de interese

 Entenderase como desestimada a solicitude daquelas persoas que non presenten toda a documentación pertinente no prazo establecido.

Calquera aclaración sobre este trámite proporcionaráselle nas oficinas da Axencia de Desenvolvemento Local do Concello de Cambre ou no teléfono 981 61 31 96 / 28.

Poderase remitir a documentación na forma establecida no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas: presencialmente en cualquera das oficinas e rexistros que establece a lei ou a través das oficinas de Correos.

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a solicitude de autorización de venda ambulante. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario de contacto da Sede Electrónica do Concello de Cambre