Venda Ambulante – Feiras

Considérase venda ambulante ou non sedentaria a realizada por comerciantes fóra dun establecemento comercial permanente, de xeito habitual, ocasional, periódico ou continuado, nos perímetros ou lugares debidamente autorizados, en instalacións comerciais desmontables ou transportables, incluíndo os camións ou vehículos tenda, carriños e outras instalacións de carácter itinerante. 

MODALIDADES DE VENDA AMBULANTE

1.-  Venda ambulante en mercados periódicos : feira de Cambre e feira do Temple

2.- Venda ambulante en postos desmontables instalados na vía pública: aquela autorizada para un número de postos, situacións e períodos determinados.

3.- Venda ambulante en mercados ocasionais con motivo de festas, romarías e acontecementos populares.

4.-  Venda ambulante en camións ou vehículos tenda.

5.-  Venda ambulante a pé, utilizando carriños ou instalacións de carácter itinerante