Normativa venda ambulante

  • Lei 7/1985, do 2 de abril de bases de réxime local.
  • Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia
  • Regulamento de servizos das corporacións locais do 17 de xuño de 1955 e tamén na normativa sectorial tanto de ámbito autonómico como estatal.
  • Lei 13/2010, do 17 decembro, do comercio interior de Galicia.
  • Lei 7/1996 de ordenación do comercio minorista e Real decreto 199/2010, do 26 de febreiro, polo que se regula o exercicio da venda ambulante ou non sedentaria
  • Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006.
  • Ordenanza municipal reguladora da venda ambulante no termo municipal de Cambre e modificacións (clic acceso)
  • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante e modificacións (clic acceso)