Documentación baixa Feiras de Cambre e O Temple

– Solicitude/instancia indicando os datos do titular, o nome da feira e o número do posto.

A unidade tramitadora resérvase a posibilidade de recabar calquera tipo de documentación complementaria para a correcta xestión do trámite.