Documentación temporal e excepcional do posto feiras

DOCUMENTACIÓN

 

 PERSOA FÍSICA

  • Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E.

 

PERSOA XURÍDICA

  • Fotocopia compulsada do C.I.F.
  • Fotocopia compulsada acta de constitución e estatutos
  • Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.
  • Contrato de traballo, se é o caso.

 

COMÚN

Certificado de situación no Censo de Actividades Económicas da Axencia Tributaria, e se é o caso, alta no Imposto de Actividades Económicas e certificado de estar ao corrente. Poderá substituírse a presentación da alta e certificado de estar ao corrente no IAE pola correspondente autorización ao concello para verificar tales datos.Autorización ao concello para verificar que está dado de alta e ao corrente no pago do imposto sobre Actividades económicas.

A unidade tramitadora resérvase a posibilidade de recabar calquera tipo de documentación complementaria para a correcta xestión do trámite.