Modelos normalizados de solicitudes e comunicacións previas

Solicitude de licencia de obras
Solicitude de licenza de parcelación urbanística
Solicitude de licenza de segregación ou división de terreos
Solicitude de licenza de primeira ocupación
Comunicación previa de obras
Comunicación previa de actividade
Solicitude de licenza para espectáculos públicos e actividades recreativas
Solicitude de licenza para espectáculos públicos e actividades extraordinarias que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles
Solicitude de licenza para a instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública anexas a establecemento
Comunicación previa de cambio de titularidade de obras
Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade
Solicitude de licenza para talla de masa arbórea
Comunicación previa para talla de masa arbórea
Modelo de denuncia urbanística