Ordenanzas municipais

As ordenanzas municipais urbanísticas ou con incidencia na materia urbanística en vigor, ademais das contidas nos instrumentos de planeamento urbanístico, son as que se relacionan a continuación con referencia ao Boletín Oficial da Provincia (BOP) no que están publicadas:

A) Ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos de uso do solo e do subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos (BOP núm. 73 do 21 de abril de 2015)

B) Ordenanza municipal reguladora da protección do medio ambiente contra a emisión e recepción de ruídos e vibracións perturbadores e do exercicio das actividades de esparexemento e/ou recreativas sometidas a licenza (BOP núm. 33 do 10 de febreiro de 2000) e a súa modificación (BOP núm. 160 do 14 de xullo de 2005)

C) Ordenanza municipal de protección e defensa do medio natural (BOP núm. 33 do 10 de febreiro de 2000)

D) Ordenanza municipal reguladora da limpeza viaria e ornato público (BOP núm. 271 do 26 de novembro de 2005)

E) Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior (BOP núm. 56 do 21 de marzo de 2013)

F) Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas en terreos de uso público (BOP núm. 228 do 27 de novembro de 2015)

G) Ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños públicos con motivo da execución de tallas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal (BOP núm. 110 do 12 de xuño de 2018)

H) Ordenanza municipal de vaos para a entrada e saída de automóbiles e reservas de estacionamento (BOP núm. 136 do 16 de xuño de 2005)