Procedementos e actuacións

Os procedementos e actuacións que se levan a cabo nesta Área de Urbanismo son os seguintes:

A) INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:
1.- Licenzas polos actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo e subsolo.
2.- Comunicacións previas polos actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo e subsolo non suxeitos a licenza.
3.- Licenzas de primeira ocupación de edificacións.
4.- Licenzas de demolicións.
5.- Licenzas de parcelacións urbanísticas, segregacións ou divisións de terreos.
6.- Licenzas para a apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas.
7.- Licenzas para a instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública anexas a un establecemento.
8.- Comunicacións previas para a instalación, apertura ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial.
9.- Transmisións de licenzas e cambios de titularidade de calquera acto de uso do solo ou subsolo e de calquera actividade ou establecemento.
10.- Declaracións de desistencia, renuncia e caducidade.
11.- Declaracións de ruína.
12.- Ordes de execución.
13.- Proxectos de urbanizacións e anexos de obra urbanizadora. Recepción das obras de urbanización.
14.- Licenzas de vaos e ocupacións do dominio público que non sexan por venda ambulante.
15.- Elaboración e tramitación de ordenanzas municipais urbanísticas e sobre actividades ou establecementos.

B) DISCIPLINA URBANÍSTICA:
16.- Expedientes de reposición da legalidade por obras en execución.
17.- Expedientes de reposición da legalidade por obras terminadas.
18.- Expedientes de reposición da legalidade doutros actos sen licenza ou sen comunicación previa.
19.- Expedientes sancionadores por infraccións urbanísticas.
20.- Execucións forzosas de actos administrativos en materia urbanística.
21.- Suspensión e revisión de licenzas, comunicacións previas e ordes de execución.

C) PLANEAMENTO:
22.- Plan xeral de ordenación municipal.
23.- Revisións e modificacións das Normas subsidiarias do planeamento de Cambre.
24.- Plans parciais.
25.- Plans especiais.
26.- Estudos de detalle.
27.- Revisións e modificacións do Plan xeral e dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento.
28.- Convenios urbanísticos de planeamento.

D) XESTIÓN URBANÍSTICA:
29.- Proxectos de compensación.
30.- Proxectos de reparcelamento.
31.- Proxectos de equidistribución polo sistema de concerto.
32.- Expropiacións forzosas.
33.- Ocupacións directas.
34.- Permutas forzosas.
35.- Convenios urbanísticos para a execución do planeamento.

E) INFORMACIÓN URBANÍSTICA:
36.- Certificacións de cualificacións urbanísticas.
37.- Informes e certificacións de antigüidade e de prescrición de infraccións urbanísticas.
38.- Informes e certificacións de declaracións da caducidade da acción para repoñer a legalidade infrinxida.
40.- Solicitudes de vista e copia de expedientes e dos instrumentos de planeamento.
41.- Informes técnicos e xurídicos a instancia de parte e sobre expedientes en tramitación ou resoltos.

F) OUTROS:
42.- Xestión catastral.
43.- Patrimonio público do solo.
44.- Elaboración de proxectos técnicos, orzamentos e memorias valoradas sobre obra pública.
45.- Elaboración dos pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas para contratación.
46.- Informes e valoracións sobre proposicións presentadas en expedientes de contratación.
47.- Direccións de obra e de execución material e coordinación de seguridade e saúde en obra pública.
48.- Informes sobre proxectos de obra pública e solicitados por outras administracións públicas.
49.- Seguimento de obra pública e da redacción de instrumentos de planeamento ou xestión urbanística como responsable de contratos adxudicados.