Ordenanzas Fiscais

ORDENANZA FISCAL Nº 1.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 2.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Actividades Económicas
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 3. 
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Vixente dende 30 de abril de 2018)
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 4.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto Sobre Construccións, Instalacións e Obras
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 5.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto Municipal sobre Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 6.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Expedición de Documentos Administrativos
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 7.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Outorgamento de Licencias Urbanísticas
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 8.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Outorgamento de Licencias de Apertura de Establecementos
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 9.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Servicio da Rede de Sumidoiros
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 10.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación de Servicios en Cemiterio Municipal
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 11.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Licencias de Auto Taxis e demais Vehículos de Alugueiro
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 12.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Entrada de Vehículos a través das Beirarrúas e as Reservas de Vía Pública para Aparcamento, Carga e Descarga de Mercancía de calquera clase
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 13.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Ocupacións do Subsolo, Solo e Voo da Vía Pública
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 14.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Utilización das Instalacións Deportivas Municipais
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 15.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Subministración de Auga
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 16.
Ordenanza fiscal reguladora da Taxa por Ocupación de Terreos de Uso Público con Postos, Barracas, Espectáculos, Atraccións ou Recreo e por Mesas e Cadeiras con finalidade lucrativa
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 17.
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos de extinción de incendios, emerxencias e outros análogos
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 18.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Retirada de Vehículos da Vía Pública e Depósito dos mesmos e Inmobilización dos Estacionados Antirregulamentariamente sen perturbar gravemente a Circulación
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 19.
Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola Tenencia de Animais de Compañía e Animais Potencialmente Perigosos
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 20.
Ordenanza Fiscal Xeral Reguladora de Contribucions Especiais
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 21.
Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola Utilización privativa ou Aproveitamento especial do Dominio público local polas Empresas subministradoras de servizos de Telefonía móbil
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 22.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Aproveitamentos especiais da Vía pública con Caixeiros automáticos, adosados aos edificios e con acceso directo dende a vía pública
Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL Nº 23.
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante
Ver ordenanza


PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NON TRIBUTARIO.
Prestación patrimonial de carácter público non tributario pola prestación do servizo público de tratamento e depuración de augas residuais
– Ver ordenanza


ORDENANZA FISCAL DE XESTIÓN E RECADACIÓN
Ordenanza fiscal xeral de xestión e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais
 – Ver ordenanza