Documentación a presentar coa solicitude (Venda Ambulante)

Para inscribirse na lista de espera.

Para obter a autorización no caso de adxudicarlle un posto:

Persoa Física

  • Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E.

Persoa xurídica

  • Fotocopia compulsada do C.I.F.
  • Fotocopia compulsada acta de constitución e estatutos
  • Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.
  • Contrato de traballo, se é o caso.

Común

  • Certificado de situación no Censo de Actividades Económicas da Axencia Tributaria, e se é o caso, alta no Imposto de Actividades Económicas e certificado de estar ao corrente. Poderá substituírse a presentación da alta e certificado de estar ao corrente no IAE pola correspondente autorización ao concello para verificar tales datos.
  • Autorización ao concello para verificar que está dado de alta e ao corrente no pago do imposto sobre Actividades económicas.
  • Pago da taxa.

No caso da venda de producción propia cuxo produto final estea incluído no anexo I do artigo 38 o Tratado de funcionamento da Unión Europea.

A unidade tramitadora reservase a posibilidade de recabar calquera tipo de documentación complementaria para a correcta xestión do trámite.