Importe taxa venda ambulante en mercados fixos ou periódicos

Ordenanza fiscal n.º 23
ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante 

Artigo 5.º.–Cota tributaria.

1.–A cota tributaria da taxa será a seguinte:

A.–Tarifa aplicable á venda ambulante realizada en mercados periódicos ou fixos: 0,213 euros/m2/día 

Os vendedores que asistan durante o ano natural a un mínimo do 75% das feiras, terán unha bonificación do 50% da taxa de venda ambulante no exercicio seguinte, e sempre que manteña a porcentaxe de asistencia.