Requisitos venda ambulante

REQUISITOS

 • Estar dado de alta no réxime da Seguridade Social que corresponda durante todo o tempo da vixencia da autorización que sexa concedida. No caso de persoas xurídicas, o persoal asalariado que acuda ao mercado deberá estar dado de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, como traballador por conta allea. 
 • Estar dado de alta no censo de actividades económicas da Axencia Tributaria da Facenda do Estado (AEAT). 
 • Estar ao corrente coa Seguridade Social a Axencia Estatal Tributaria (AEAT), a Facenda da Xunta de Galicia (ATRIGA) e co Concello de Cambre. 
 • Cumprir cos requisitos das regulamentacións de cada tipo de produtos. 
 • Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos. 
 • Dispor de seguro de responsabilidade civil. 
 • Os vehículos tenda deberán ter permiso de circulación e tarxeta de inspección técnica actualizada e estar ao día no pago do seguro obligatorio de vehículos a motor. 

No caso da venda de producción propia cuxo produto final estea incluído no anexo I do artigo 38 o Tratado de funcionamento da Unión Europea

 • Ser titular dunha explotación agraria.
 • Non ter débedas co Concello de Cambre.
 • Lugar de produción da mercadoría, indicando o enderezo completo.
 • Cumprir cos requisitos das regulamentacións de cada tipo de produto.