Prórrogas venda ambulante

O prazo de duración das autorizacións de venda ambulante nas feiras de Cambre e do Temple será de 5 anos prorrogables de forma expresa por idénticos períodos, logo da súa solicitude.