Taxa venda ambulante ocasional

Ordenanza fiscal n.º 23

ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante (click)

 Artigo 5.º.–Cota tributaria.

1.–A cota tributaria da taxa será a seguinte:

B.–Tarifa aplicable á venda ambulante realizada en mercados ocasionais ou ocupacións esporádicas: 0,789 euros/m2/día